Odluke Saveta roditelja

Savet roditelja

Savet roditelja je savetodavni organ u školi. Savet roditelja čini po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja.

Na prvoj (konstitutivnoj) sednici Saveta roditelja na početku svake školske godine,  bira se predsednik Saveta i njegov zamenik.

Sednice Saveta održavaju se po potrebi.

Predsedniku Saveta u pripremi sednica pomaže sekretar škole i pojedini članovi Nastavničkog veća.

U predlog dnevnog reda Saveta škole mogu se uvrstiti ona pitanja koja spadaju u nadležnost Saveta prema Zakonu i Statutu Škole.

Sednice Saveta saziva predsednik, a u njegovom odsustvu zamenik predsednika.

Predsednik Saveta, odnosno njegov zamenik dužan je da sazove Savet na zahtev:

 • direktora škole,
 • Nastavničkog veća,
 • Školskog odbora,
 • Sindikata škole i
 • jedne trećine članova Saveta

Savet može donositi odluke ako sednici prisustvuje više od polovine članova Saveta.

Savet donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Na svakoj sednici Saveta vodi se zapisnik.

Odluke Saveta roditelja

Sednica Saveta roditelja od 29.3.2018.

Dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
 2. Davanje saglasnosti na Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika OŠ „Svetozar Marković“.
 3. Razmatranje i usvajanje Plana i programa za izvođenje eksurzija za učenike od 5. do 8. razreda , nastavi u prirodi od 1. do 4. razreda i jednodnevnih izleta za školsku 2018/19. godinu.
 4. Imenovanje člana Saveta roditelja u Tim za izradu Školsko razvojnog plana.
 5. Formiranje komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje eskurzija i nastave u prirodi  .
 6. Donošenje odluke o visini dnevnice za nastavnike koji izvode ekskurzije i nastavu u prirodi.
 7. Tekuća pitanja.

Sednica Saveta roditelja od 29.11.2017.

Dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje uspeha i discipline učenika od 1.do 8. razreda na kraju prvog klasifikacionog perioda   školske 2017/18. godine
 2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o izvedenoj ekskurziji za učenike 8. razreda,
 3. Prevencija nasilja u školi, posebni rizici i mere zaštite kao i reagovanje u slučaju kada se nasilje desi,
 4. Formiranje Opštinskog Saveta roditelja
 5. Tekuća pitanja.

Sednica saveta roditelja od 27.02.2018.godine

Dnevni red

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
 2. Razmaranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada škole na kraju prvog polugođa školske  2017/18.godine,
 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu direktora škole na kraju prvog polugođa školske2017/18. godine,
 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o uspehu i disciplini učenika od 1. do 8. razreda na kraju prvog polugođa školske 2017/18. godine.
 5. Donošenje odluke o  udžbenicima koji će se koristiti od 1. do 8. razreda odobrenih od MPNTR za školsku 2018/19.godinu  ,
 6. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Saveta roditelja,
 7. Razmatranje i usvajanje-davanje saglasnosti na Pravila ponašanja u školi,
 8. Tekuća pitanja.

Sednica Saveta roditelja od 13.9.2017.

Dnevni red:

 1. Konstituisanje Saveta roditelja, i izbor predsednika i podpredsednika Saveta roditelja,
 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
 3. Razmatranje i usvajanje uspeha i discipline učenika od 1. do 8. razreda na kraju školske 2016/17.g. ,
 4. Razmaranje i usvajanje Izveštaja o radu direktora škole na kraju drugog polugođa školske 2016/17.,
 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada škole na kraju drugog polugođa školskej 2016/17.g,
 6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada škole za 2017/18.g. ,
 7. Donošenje odluke o visini dnevnica za nastavnike ,
 8. Razmatranje i usvajanje izveštaja sa izvedene ekskurzije za učenike 5, 6. i 7. razreda i nastave u prirodi za učenike 4. razreda,
 9. Donošenje odluke o dobrovoljnom osiguranju učenika i odluke o dobrovoljnom  đačkom dinaru ,
 10. Formiranje Komisije za izbor osiguravajuće kuće za osiguranje učenika,
 11. Tekuća pitanja.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu