Podrška učenicima

Podrška učenicima

Škola na više načina pruža podršku svojim učenicima. To radimo kroz dodatnu i dopunsku nastavu, individualni i savetodavni rad. 

Oblast:Obrazovanje i učenje učenika

Otvorenost škole za sve učenike, za sve različitosti 

U našu školu su svi dobrodošli, bez obzira na njihovu različitost.Učenici su  svih uzrasta, iz svi socijalnih  grupa, kulturnih miljea, različitog jezičkok područja... bez obzira na prethodno obrazovanje.

Dopunska nastava

Organizujemo je  za učenike koji iz određenih razloga (izostajanje sa nastave zbog bolesti, premeštaj iz druge škole, promena nastavnika, nezadovoljstvo ocenom, iz predmeta koju učenik teže razume i savladava...) ne postižu odeđeni nivo postignuća; Dopunsku nastavu pohađaju i  učenici koji imaju nedovoljnu ocenu iz određenog nastavnog predmeta; za učenike  koji obrazovanje stiču po IOP – u 1 ili 2 po proceni interesorne komisije.

Dodatni rad

Dodatnim radom obuhvaćeni su  učenici koji postižu standarde postignuća na naprednom nivou, zatim  učenici  koji imaju posebna interesovanja i potrebu za bogaćenjem znanja iz određenih nastavnih predmeta. Najčešće, dodatnu nastavu prate učenici koji su se opredelili da učestvuju na takmičenjima iz određenih nastavnih predmeta. Sa njima nastavnici rade grupno, ali i individualno, po potrtebi.

Praćenje adaptiranosti, rada i napreovanja učenika 

Ovde treba naglasiti saradnju  sa vaspitačima,  analizu portfolija kou rade sa decom  –  obuhvaćenom prdškolskim programom i upoznavanje učitelja koji uzimaju prvi razred. Svake godine u predškolskoj grupi radimo sociogram grupe uz pomoć sociometrijskog testa, kao i analizu dečjih crteža. Tako učitelji budu upoznati preko stručnih saradnika i vaspitača  sa  specifičnostima dece. Posećujemo  časove učenika prvog razreda, pratimo njihov rad  i napredovanja. Tada ponovo radiomo novi sociogram, da bi smo utvrdili kako se dete uklopilo u novu sredinu i njihove međusobne interakcije.  

Razgovaramo  sa učiteljima, nastavnicima i roditeljima u cilju olakšavanja i adaptiranja učenika na školsku sredinu i nove obaveze. Upoznajemo učenika prvog razreda sa školskom sredinom, zaposlenima ( ko šta radi u školi...) i načinom organizacije školskog života.

Vršimo anketiranje učenika petog razreda i tako se  upoznajemo sa stavovima učenika o prelasku sa razredne na predmetnu nastavu.Tako dolazimo do uočavanja poteškoća, a u skladu s tim  preduzimamo mere za njihovo prevazilaženje.

 Pomažemo učenicima koji su došli iz izdvojenih odeljenja u Donjoj Jajini i Kukolovcu da se brže prilagode na gradsku sredinu i novi način rada u predmetnoj nastavi. Obavljamo individualne razgovore sa svim novopridošlim učenicima, iz seoskih sredina, ali i onima koji su iz nekog razloga prešli u našu školu ( iz drugog grada ili druge gradske škole)kao i sa njihovim roditeljima da se adaptiraju u novom okruženju kroz rad odeljenjskih starešina sociologa i  pedagoga na jačanju učeničkog kolektiva i zajedništva.

Angažovanje pedagoškog asistenta

Pedagoški asistent  pruža pomoć i podršku učenicima kroz individualni i grupni rad u savladavanju jezičke barijere, osnova jezičke i matematičke pismenosti.On radi na  podizanju svesti kod roditelja i učenika o značaju redovnog dolaženja u školu i važnosti obrazovanja i podsticanju saradnje roditelja i škole. Naročito je važno razviti svest o tome da treba nastaviti školovanje i permanentno obrazovanje.

Sprovođenje inkluzivnog obrazovanja u školi

Na osnovu uočenih karakteristika učenika, od strane učitenja i nastavnika, Tim za inkluzivno obrazovanje podnosi zahtev interesornoj komisiji, koja daje prdlog da se sa određenim učenicim radi po IOP-1 ili  po IOP -2, kako bi se ostvarilo bolje napredovanje učenika uz individualizovan rad.

Inicijalna testiranja i provere ostvarenosti standarda postignuća, probni završni ispit

 Nastavnici, upoznajući se sa nivoom ostvarenosti standarda postignuća na određenom uzrastu iz određenog nastavnog predmeta, svoj budući rad planiraju tako da učenicima pruže što veću pomoć i podršku u ovladavanju nastavnim sadržajima i dostizanju standarda postignuća u skladu sa mogućnostima i potrebama učenika. Inicijalni testovi sprovode se u toku školske godini po preporuci Zavoda za kvalitet rada ustanova. Ponekad su obuvaćeni učenici 4. i 6. razreda, ili 5. i 7. kao što je to bio slučaj na početku ove školske godine. Probni završni ispit, obično se organizuje krajem drugog polugođa da bi se učenici oslobodili treme i videli kako završni ispit izgleda. Mi se uvek trudimo da to bude baš simulacija završnog ispita, tako da oni budu spremni i opušteniji na samom ispitu.

Transparentnost kriterijuma ocenjivanja za svaki nastavni predmet

 Učenici imaju jasnu sliku o znanjima, umenjima i veštinama neophodnim za određenu ocenu. Nastavnici, transparentno izlože na početku godine, kada se upoznaju sa učenicima i novim predmetom, šta je divoljno znati, umeti i pokazati za koju ocenu. Neizostavno je i da na svakom času, nastavnici kada ocenjuju učenik, obrazlažu svoju ocenu i ističu šta je dobro, a šta treba malo popraviti u daljem radu.

Kalendar pismenih provera znanja

Na početku školske godine, nastavnici upoznaju učenike sa dinamikom pismenih provera znanja – raspored kontrolnih i pismenih zadataka, tako da učenici  mogu da na vreme planiraju i usklađuju svoj rad. Naravno, dođe i do izvesnih odstupanja, jer škola je živi organizam koji funkcioniše i podložan je promenama.

Predavanja, prezentacije, radionice

U okviru redovne nastave organizuju se prdavanja, prezentacije u školskoj sali, ali i radionice u kojima su uključeni i učenici i roditelji. Zajednički rad sa učenicima i roditeljim pokazao se kao odlično iskustvo, koje treje već godinama. Neke nastavne jedinice učenici prezetuju sami, kroz przentacije u saradnji sa nastavnicima.

Poboljšavanje uslova za učenje

Naša škola nema kabinetsku nastavu i to je upravo ono što godinama pokušavamo da „nadomestimo“. Sem informatičkog kabineta, koji je dobro opremljen, ostali predmeti realizuju se u klasičnim učionicama uz dodatna nastavna sredstva prema specifičnostima predmeta.  Učionice su opremljene relativno novim nameštajem, oplemenjene dečjim radovima i produktima sa časova i radionica. U školi postoje i interaktivne table, lap-topovi i video bimovi koji se svakodnevno koriste u nastavi.

Briga o tome da svi učenici iz osetljivih grupa budu upisani u školu

Svake godine u našu školu, upisuje se dovoljan broj dece za prvi razred. Među njima, su i deca iz osetljivih i marginalizovanih grupa. Škola se trudi da im pruži potsticajnu atmosferu uz dodatnu podršu u vidu knjiga i nastavnog materijala, ako je to potrebno.

Briga da učenici redovno pohađaju nastavu

Pedagoški asistent,  odeljenjske starešine i stručni saradnici sarađuju sa roditeljima, a po potrebi i sa Centrom za socijalni rad. Odeljenski starešina prati redovnost dolazaka učenika u školu, a o njihovom izostajanju obeveštava stručne saradnike i roditelje. Ako dete, duži period ne dolazi u školu, obaveštavamo Društvene delatnosti i Centar za socijalni rad. Pre toga, posećujemo porodicu učenika, da bi smo  utvrdili razlog nedolaska deteta u školu.

Briga o učenicima na kućnom i bolničkom lečenju

Ako postoji dete koje je duži period odsutno zbog bolesti, razredni starešina ili učitelj posećuju dete, i u saradnja sa roditeljima, organizujemo  pomoć pri učenju i  razmeni informacija.

Nagrađivanje učenika za postignute rezultate u učenju

Najuspešnije učenike koji su postigli rezultate na republičkim takmičenjima, a takvih je sve više, nagrađujemo prigodnim knjigama i izletom na kraju školske godine, a  u cilju daljeg razvoja motivacije za učenjem i postignućima.

Saradnja sa roditeljima 

Saradnja sa roditeljima odvija se naviše nivoa: na roditeljskim sastancima, kroz rad Saveta roditelja, individualne razgovore, radionice i učešće u drugim školskim aktivnostima. Bagovremeno upućujemo  roditelje o  napredovanje učenika u učenju, ili njihovom stagniranju. Odeljenske starešine i stručni saradnici svakodnevno su uključeni u savetodavni rad.

Oblast : Socijalna zaštita učenika

Saradnja sa Centrom za socijalni rad

Po potrebi sarađujemo sa Centrom za socijalni rad, a sve u cilju  obezbeđivanje boljih uslova za život učenika iz socijalno depriviranih porodica. Uska srdnja osatvruje se kada je reč o učenicima koji žive u hraniteljskim porodicam ili sa strateljima.

Besplatni udžbenici i ekskurzije

Obezbeđujemo   bezplatne udžbenike i školski  pribor, kao i garderobu učenicima koji se nalaze u stanju socijalne pomoći. U školi se često organizuju i donatorske akcije.

Trudimo se da učenicima kojima je to potrebno  obezbedimo besplatne izleta, ekskurzije i  posete

Negujemo  kulturne, tradicionalne  običaje

Kroz redovnu nastavu i vannastavne aktivnosti svi učenici su uključeni u prezentovanje specifičnosti svoje kulture i običaja.

Akcije humanosti i solidarnosti 

U školi ako se ukaže potreba organizujemo  akcija prikupljanja odeće i obuće za učenike kojima je to neophodno.

Učenički parlament  je vrlo često pokretač humanitarnih akcija, kao za učenike naše škole tako i za učenike drugih škola koje nas pozivaju na saradnju.

Oblast: Ponašanje učenika

Negovanje kulture lepog ponašanja 

Teme za ČOS, radionice, panoi škole (tolerancija, kodeks lepog ponašanja, prihvatanje različitosti, nenasilna komunikacija, konstruktivno rešavanje sukoba...)

Informisanje učenika

Upućivanje i obaveštavanje učenika o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima, o promenama u školi i poželjnim oblicima ponašanja, kao i oblicima ponašanja koji će biti sankcionisani, vođenje evidencije o neprihvatljivom ponašanju i preduzimanje odgovarajućih metoda pojačanog vaspitnog rada

Saradnja sa roditeljima 

Pravovremeno informisanje, dogovaranje strategija u cilju poboljšanja ponašanja pojedinih učenika, uključivanje roditelja u pojačan vaspitni rad; upućivanje roditelja u određene institucije i povezivanje roditelja sa relevantnim stručnjacima

Individualno i grupno savetovanje učenika

Individualno i grupno savetovanje učenika obavlja odeljenjski starešina, pedagog, pedagoški asistent

Oblast: Briga o bezbednosti učenika

  1. Školska zgrada se zaključava  za vreme trajanja nastave
  2. Na glavnom ulazu dežuraju učenici koji kontrolišu ulazak svakog lica sa strane. Za vreme trajanja nastave, u holu škole dežura i pomoćni radnik, a za vreme odmora tu su dežurni nastavnici.
  3. U školskom dvorištu i prostru oko škole, dežuran je školski policajac za vreme nastave kao i školskih odmora.

Preventivne aktivnosti 

Svi učenici  i roditelja upoznati su sa  važnim dokumentima, procedurama i pravilima  na časovima odeljenskog starešine i roditeljskim sastancima („Poseban protokol o zaštiti učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja“, prava obaveze i odgovornosti učenika i roditelja, Kućni red škole...). Dežurstva nastavnika, učenika i pomoćnog osoblja istaknuto je u školi i vidljivo.

Jasno vidljiv plan evakuacije iz škole u slučajevima požara i sl.

Učenički parlament  bavi se bezbednošću učenika u okviru svoje nadležnosti i svog statuta o radu.

Interventne aktivnosti

 U slučaju nasilničkog ponašanja, sastaje se Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja,  i rzmatra situaciju, a zatim predlaže odgovarajuće mere u skladu sa stepenom i vidom nasilja.

Lista evidencije lakših povreda obaveza učenika vodi se  u svakom dnevniku obrazovno – vaspitnog rada. Razrdni starešina u zavisnosti od povrede obaveza izriče kaznu, a u težim slučajevima i na predlog Tima za zaštitu učenika vodi se disciplinski postupak i uključuju se roditelji u rad.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu