Prava i obaveze nastavnika

Obaveze i prava nastavnika

Prava, obaveze i odgovornosti nastavnika definisane su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonom o radu.

Obaveze i odgovornosti nastavnika

Zadatak nastavnika jeste da svojim kompetencijama osigura postizanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća, uvažavajući principe obrazovanja i vaspitanja, predznanja, potrebe, interesovanja i posebne mogućnosti učenika.

Nastavnik ima obavezu da svojim radom i ukupnim ponašanjem doprinose razvijanju pozitivne atmosfere u ustanovi, a dužan je da odmah po saznanju, a najkasnije narednog radnog dana, podnese pismenu prijavu direktoru da je učinjena povreda prava deteta i učenika.

Nastavnik može da odgovara za lakšu i težu povredu radne obaveze u skladu sa opštim aktom ustanove i zakonima, povredu zabrane i materijalnu štetu koju nanese namerno ili krajnjom nepažnjom u skladu sa zakonom.

Povrede radne obaveze nastavnika

Teže povrede radne obaveze zaposlenog u ustanovi su:

 1. izvršenje krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom;
 2. podstrekavanje na upotrebu alkoholnih pića kod dece i učenika, ili omogućavanje, davanje ili neprijavljivanje nabavke i upotrebe;
 3. podstrekavanje na upotrebu narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance kod učenika ili njeno omogućavanje, ili neprijavljivanje nabavke i upotrebe;
 4. nošenje oružja u ustanovi;
 5. naplaćivanje pripreme učenika škole u kojoj je nastavnik u radnom odnosu, a radi ocenjivanja, odnosno polaganja ispita;
 6. dolazak na rad u pripitom ili pijanom stanju, upotreba alkohola ili drugih opojnih sredstava;
 7. neopravdano odsustvo sa rada najmanje tri uzastopna radna dana;
 8. neovlašćena promena podataka u evidenciji, odnosno javnoj ispravi;
 9. nesprovođenje mera bezbednosti dece, učenika i zaposlenih;
 10. uništenje, oštećenje, skrivanje ili iznošenje evidencije, odnosno obrasca javne isprave ili javne isprave;
 11. odbijanje davanja na uvid rezultata pismene provere znanja učenicima, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima;
 12. odbijanje prijema i davanja na uvid evidencije licu koje vrši nadzor nad radom ustanove, roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku;
 13. neovlašćeno prisvajanje, korišćenje i prikazivanje tuđih podataka;
 14. nezakonit rad ili propuštanje radnji čime se sprečava ili onemogućava ostvarivanje prava deteta, učenika ili drugog zaposlenog;
 15. neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno ili nemarno izvršavanje poslova ili naloga direktora u toku rada;
 16. zloupotreba prava iz radnog odnosa;
 17. nezakonito raspolaganje sredstvima, školskim prostorom, opremom i imovinom ustanove;
 18. druge povrede radne obaveze u skladu sa zakonom.

Kazne za neodgovorne nastavnike

Disciplinski postupak se pokreće i vodi za učinjenu težu povredu radne obaveze i povredu zabrane.

Mere koje se mogu izreći nastavniku su pismena opomena, novčana kazna, udaljenje sa rada i prestanak radnog odnosa.

Mere za lakšu povredu radne obaveze su pisana opomena i novčana kazna u visini do 20% od plate isplaćene za mesec u kome je odluka doneta u trajanju do tri meseca.

Novčana kazna za težu povredu radne obaveze izriče se u visini od 20%-35% od plate isplaćene za mesec u kome je odluka doneta, u trajanju do šest meseci.

Zaposlenom koji izvrši povredu zabrane  ponašanja koje vređa ugled, čast ili dostojanstvo, izriče se novčana kazna ili privremeno udaljenje sa rada tri meseca.

Zaposlenom koji izvrši povredu zabrane diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, odnosno koji drugi put izvrši povredu zabrane ponašanja koje vređa ugled, čast ili dostojanstvo izriče se mera prestanka radnog odnosa.

Na rešenje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti zaposleni ima pravo na žalbu organu upravljanja, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja direktora.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu