Posebni protokol za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Posebni protokol

Posebnim protokolom za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama (u daljem tekstu: Posebni protokol) detaljnije se razrađuje interni postupak u situacijama sumnje ili dešavanja nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Osnovni principi na kojima je zasnovan Posebni protokol, koji ujedno predstavljaju i okvir za delovanje, jesu:

 • pravo na život, opstanak i razvoj;
 • najbolji interes deteta;
 • nediskriminacija i
 • učešće dece.

Posebnim protokolom se obezbeđuje zaštita najboljeg interesa deteta/učenika u svim situacijama. Interes deteta/učenika je primaran u odnosu na interes svih odraslih koji učestvuju u životu i radu ustanove.

Posebni protokol se odnosi na svu decu/učenike u ustanovama, bez obzira na pol, uzrast, porodični status, etničko poreklo i bilo koje druge socijalne ili individualne karakteristike deteta (boju kože, jezik, veroispovest, nacionalnost, sposobnosti i specifičnosti deteta).

Učešće deteta/učenika obezbeđuje se tako što blagovremeno i kontinuirano dobijaju sva potrebna obaveštenja, što im se pruža mogućnost da izraze svoje mišljenje u svim fazama procesa zaštite i to na način koji odgovara njihovom uzrastu i razumevanju situacije.

Polazeći od stava da se SVAKO NASILJE NAD DECOM/UČENICIMA MOŽE SPREČITI, u našoj školi je  kreirana klimu u kojoj se:

 • uči, razvija i neguje kultura ponašanja i uvažavanja ličnosti;
 • ne toleriše nasilje;
 •  ne ćuti u vezi sa nasiljem;
 • razvija odgovornost svih;
 • svi koji imaju saznanje o nasilju obavezuju na postupanje.

Program za zaštitu dece / učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u Osnovnoj školi "Svetozar Marković"

Opšti cilj Program za zaštitu dece/učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja je unapređivanje kvaliteta života dece/učenika primenom:

 • mera prevencije za stvaranje bezbedne sredine za život i rad dece/učenika;
 • mera intervencije u situacijama kada se javlja nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje u ustanovama

Preventivne aktivnosti

U OŠ „ Svetozar Marković“ preventivne aktivnosti  kreirane  su u skladu sa  analizom stanja i uvidom u prisutnost nasilja u sredini, a na osnovu:

 • učestalosti incidentnih situacija i broja prijava nasilja;
 • zastupljenosti različitih vrsta nasilja;
 • broja povreda;
 • sigurnosti objekta, dvorišta  i sl.

Plan preventivnih aktivnosti za 2017/2018. školsku godinu

Zadatak: Povećati sigurnost u školskom prostoru (u toku nastave)

Aktivnosti:

 • Donošenje plana dežurstva nastavnika, isticanje plana dežurnih nastavnika na vidnom mestu
 • Organizovanje dežurstva učenika
 • Kontrola ulaska i izlaska osoba u zgradu škole

Zadatak: Upoznavanje sa Protokolom i prosedurama  vezanim za bezbednost  učenika

Aktivnosti:

 • Informisanje roditelja učenika 1. razreda o protokolu i predviđenim procedurama  za sprečavanje i reagovanje na nasilje zlostavljanje i zanemarivanje
 • Informisanje učenika  5. razreda o predviđenim procedurama  za sprečavanje i reagovanje na nasilje zlostavljanje i zanemarivanje
 • Informisanje novih nastavnika i učenika o protokolu i  predviđenim procedurama  za sprečavanje i reagovanje na nasilje zlostavljanje i zanemarivanje

Zadatak: Afirmacija pozitivnih vrednosti

Aktivnosti:

 • Razvijanje i negovanje kulture ponašanja i tolerancije različitosti: teme u nastavi veronauke,  građanskog vaspitanja, srpskog jezika pri obradi književnog dela i Sveta oko nas.
 • Razvijanje i negovanje kulture ponašanja i tolerancije različitosti – razgovori  i radionice na časovima odeljenjskog starešine
 • Obeležavanje ''Dečije nedelje''
 • Izrada Kodeksa o  fer plej ponašanju na utakmicama i dr. sportskim događajima
 • Razgovor sa učenicima
 • Izrada panoa koji afirmišu nenasilno ponašanje
 • Organizovanje  „Dan izazova“

Zadatak: Jačanje saradnje sa institucijama iz lokalne zajednice u cilju prevencije i suzbijanja nasilja

Aktivnosti:

 • Iniciranje saradnja sa Dečijm dispanzerom sa ciljem uključivanja  učenika 7. i 8. razreda u rad Savetovališta za mlade
 • Saradnja sa MUP-om- predavanja policajaca na temu bezbednosti, biće obuhvaćeno 8 tema za učenike 4. i 6. razreda
 • Saradnja sa Centrom za socijalni rad – konsultacije o radu sa  decom iz osetljivih grupa (nepotpune porodice, socijalno ugroženea deca, ...)

Zadatak:  Savetodavni rad u cilju prevencije nasilja

Aktivnosti:

 • Praćenje ponašanja  učenika  i evidentiranje negativnih promena u ponašanju
 • Konsultacije sa stručnom službom u vezi negativnih promena u ponašanju učenika
 • Pružanje pomoć učenicima u rešavanju individualnih problema ili problema sa drugima i indivudualno savetodavni rad sa učenicima koji imaju probleme u ponašanju
 • Razgovor sa roditeljima  učenika sa negativnim promenama u ponašanju

Zadatak:  Stručno usavršavanje  upošljenika škole u cilju prevencije nasilja

Aktivnosti:

 • Edukacija nenastavnog osoblja o primeni procedura  za sprečavanje i reagovanje na nasilje zlostavljanje i zanemarivanje
 • Pohađanje seminara iz  prioritetnih oblasti SU: Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i
 • Prevencija diskriminacije

Interventne aktivnosti 

Interventne aktivnosti obuhvataju procedure i postupke  intervencije u zaštiti dece od nasilja.

Da bi intervencija u zaštiti dece/učenika  bila planirana i realizovana  na najbolji način, neophodno je uzeti u obzir sledeće kriterijume:

 • da li se nasilje dešava ili postoji sumnja na nasilje;
 • gde se dešava - da li se dešava u ustanovi ili van nje;
 • ko su učesnici/akteri nasilja,  zlostavljanja i zanemarivanja;
 • oblik i intenzitet nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Na osnovu ovih kriterijuma vrši se procena nivoa rizika za bezbednost deteta i određuju postupci i procedure.

Na osnovu ovih kriterijuma izvršena je procena nivoa rizika za bezbednost   i određeni su  postupci i procedure za sprečavanje i reagovanje na nasilje zlostavljanje i zanemarivanje u osnovnoj školi"Svetozar Marković".

Koraci - redosled postupaka u intervenciji

Koraci su prikazani u odnosu na sledeće situacije:

 1. U slučajevima nasilja ili sumnje da se nasilje dešava MEĐU DECOM/UČENICIMA.
 2. U slučajevima kada je dete/učenik izložen nasilju ili postoji sumnja da je dete/učenik izložen nasilju od strane ODRASLE osobe ZAPOSLENE u ustanovi.
 3. U slučajevima kada je dete/učenik izložen nasilju ili postoji sumnja da je dete/učenik izložen nasilju od strane ODRASLE osobe koja NIJE ZAPOSLENA u ustanovi.

Nasilje medju učenicima

 nasilje medju decom

 Nasilje od strane zaposlenih u ustanovi

nasilje od strane zaposlenih

Nasilje od strane odrasle osobe koja nije zaposlena u ustanovi

nasilje od odraslih koji nije zaposlen u ustanovi

 

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu