Upis u školu

Dragi roditelji,

Podnošenje zahteva za upis dece u prvi razred za školsku 2022/2023. godinu koja teritorijalno ne pripadaju našoj školi traje do 1.2.2023. godine. Molimo sve zainteresovane roditelje dece rođene od 1. 3.2016.do 28.2.2017. da se jave sekretaru OŠ "Svetozar Marković" Leskovac radi podnošenja zahteva za upis.

Direktor škole Tamara Janković

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, predviđeno je da se u prvi razred osnovne škole upisuju deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina i koja su zdravstveno sposobna.

To znači da se za školsku 2023/24. godinu (REDOVAN UPIS) upisuju deca rođena 2016. godine, kao i deca rođena u januaru i do kraja februara 2017. godine.

Deca rođena u periodu od 01. 03. 2017. do 31. 08. 2017. godine (uzrast od 6 do 6,5 god.) mogu, ali ne moraju da se upišu u školu – upisuju se nakon provere spremnosti za polazak u školu (koju vrši školski pedagog).

Redovan upis u 1. razred počinje 1. aprila 2023. godine i traje do 31. maja 2023. godine. Upis vrši pedagog i sociolog škole.

Testiranje dece obavlja se po izvršenom upisu, u terminu koji odredi školski pedagog.

Upisuju se i deca starija od  7 i po godina života koja zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu upisana u prvi razred.

Dokaz o zdravstvenom stanju dece izdaje odgovarajuća zdravstvena ustanova (Dečji dispanzer Leskovac) posle obavljenog sistematskog pregleda.

Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na području škole.

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa prostornim mogućnostima.

Zahtev za upis u prvi razred deteta koje ne pripada teritoriji škole podnosi se sekretaru škole do 1. februara 2023. godine.

Roditelji ili staratelji deteta za upis podnose sledeća dokumenta:

  • Potvrdu lekara da je dete zdravstveno sposobno;
  • Potvrdu predškolske ustanove o završenom predškolskom programu;
  • foto-kopiju lične karte.

Procedure upisa u prvi razred osnovne škole 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je obezbedilo softver koji  se koristiti za upis u prvi razred svih osnovnih škola u Republici Srbiji počev od školske 2019/2020. godine. 

Ministarstvo će putem navedenog softvera,  u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvom unutrašnjih poslova obezbediti da se dokumenta poput Izvoda iz matične knjige rodjenih i dokaza o prijavi prebivališta za učenike nabavljaju elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi. 

Saglasno navedenom, roditelji neće više biti u obavezi da školi prilikom upisa učenika dostavljaju  dokumenta u papirnoj formi, već će imati mogućnost da podnesu zahtev da škola u njihovo ime navedena dokumenta pribavi elektronskim pute. 

Dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi Nove procedure upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu u celosti možete pročitati ovde

Testovi za ispitivanje budućih prvaka

Testiranje budućih prvaka vrši  pedagog škole. Pri testiranju dece primenjuju se standardni postupci i instrumenti koji su preporučeni od strane ovlašćene stručne organizacije.

Ukoliko školski pedagog nije u mogućnosti da testira dete na njegovom maternjem jeziku, u takvim slučajevima angažuje se prevodilac na predlog saveta nacionalne manjine, čiji jezik dete govori.

Raniji upis dece u prvi razred

Deca starosti od šest do šet i po godina mogu da se upišu u  prvi razred, ali tek nakon provere spremnosti za polazak u osnovnu školu koja se vrši od strane školskog pedagoga. Prilikom testiranja primenjuju se instrumenti i postupci preporučeni od strane nadležnih stručnih organizacija.

Na osnovu urađenog testiranja, pedagog škole preporučuje:

  • upis deteta u prvi razred ili
  • odlaganje upisa za godinu dana i pohađanje predškolskog programa.

Ukoliko roditelj iz bilo kog razloga sumnja u odluku o odlaganju upisa, može da podnese zahtev za ponovno testiranje komisiji škole. Komisiju škole sačinjavaju: pedagog, učitelj i pedijatar. Nakon ponovnog ispitivanja o spremnosti za upis, komisija donosi odluku o upisu deteta u prvi razred ili odlaganju upisa na godinu dana i pohađanja predškolskog programa.

Kasniji upis dece u prvi razred

Ukoliko dete nije upisano u prvi razred zbog zdravstvenih problema ili nekog drugog razloga, a starije je od sedam i po godina, može se upisati u prvi ili odgovarajući razred nakon provere znanja.

Upis posebnih grupa učenika

Upis u osnovnu školu učenika sa smetnjama u razvoju

Osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju upisuju učenici na osnovnu mišljenja interresorne komisije zadužene za procenu potreba za pružanjem bilo kakve dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i uz saglasnot roditelja.

Individaulni obrazovni plan i podrška u obrazovanju i vaspitanju

Nakon upisivanja deteta u prvi razred osnovne škole, škola može da utvrdi da postoji potreba za donošenjem individualnog obrazovnog plana (IOP) ili za dodatnom podrškom u obrazovanju deteta. Dodatna podrška može da zahteva dodatna finansijska sredstva – što može da bude razlog za pokretanje postupka kroz proceduru upućivanja pismenog zahteva izabranom lekaru deteta koji određuje da li je potreba za dodatnom podrškom realna, što odlučuje interresorna komisija (IRK).

Bliže uslove za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, sastav i način interresorne komisije propisan je Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku.

Bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, propisana su Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

 

Upis učenika iz drugih škola 

Ukoliko roditelj  ili drugi zakonski zastupnik učenika sa teritorije Republike Srbije, koji pohađa drugu školu (ili školu u drugom gradu), a  zbog preseljenja ili drugog opravdanog razloga želi da promeni školu, može podneti zahtev školi (sekretaru)  za upis u odgovarjući razred.

Nakon provere mesta prebivališta-boravišta, stručna služba obavlja razgovor sa učenikom i roditeljim, utvrđuje razlog premeštanja učenika i  upućuje učenika u odgovarajući razred-odeljenje prema mogućnostima škole, a sekretar škole pismenim putem traži prevodnicu iz škole iz koje je učenik došao odnosno upisan u našu školu.

Ukoliko učenik dolazi iz druge države, neophodno je da se izvrši verifikacija svedočanstva o završenom odgovarajućem razredu. Ukoliko nije izvršena verifikacija ( ili se čeka na istu), škola će na osnovu provere znanja učenika  upisati u odgovarajući razred.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu