Organ upravljanja, rukovodjenja i savetodavni organ

Organ upravljanja

Školski odbor predstavlja organ upravljanja u školi i  ima devet članova.

Članove Školskog odbora imenuje i razrešava Skupština grada Leskovaca, a predsednika Školskog odbora  biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja  prisutnih članova na sednici.

Mandat članova Školskog odbora traje četiri godine.

Školski odbor čine devet članova:

 • tri predstavnika Nastavničkog veća, odnosno zaposlenih u školi,
 • tri predstavnika Saveta roditelja i
 • tri predstavnika jedinice lokalne samouprave.

Kojim pitanjima se bavi Školski odbor?

 • donosi statut, pravila ponašanja u školi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 • donosi školski program, razvojni plan, godišnji plan rada i usvaja izveštaj o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju;
 • utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike Srbije;
 • donosi finansijski plan škole, u skladu sa zakonom;
 • usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzija i nastave u prirodi;
 • raspisuje konkurs za izbor direktora;
 • zaključuje sa direktorom škole ugovor iz čl. 124. stav 1. Zakona;
 • odlučuje o pravima i obavezama direktora škole;
 • donosi odluku o proširenju delatnosti škole;
 • razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada; 
 • donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njihovom ostvarivanju;
 • odlučuje po žalbi  na rešenje direktora;
 • obavlja i neke druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Sadašnji članovi Školskog odbora OŠ „Svetozar Marković“ su:

Ime i prezime Svojstvo Predstavnik
Trenčić Valentina  predsednik Školskog odbora zaposlenih u školi
Nikolić Marija  član Školskog odbora zaposlenih u školi
Stojiljković Ivan  član Školskog odbora zaposlenih u školi
Jančić Blagoje zamenik predsednika lokalne samouprave 
Đorđević Aleksandra  član Školskog odbora lokalne samouprave
Antić Srđan  član Školskog odbora lokalne samouprave 
 Arsić Jasmina  član Školskog odbora Saveta roditelja 
Snežana Ilić Stojanović   član Školskog odbora  Saveta roditelja
Stojanović Boban  član Školskog odbora Saveta roditelja

Organ rukovođenja

Radom škole rukovodi direktor škole.

Direktora škole imenuje ministar na period od četiri godine. Direktor se bira na osnovu raspisanog konkursa koji raspisuje Školski odbor. Školski odbor  bira I imenuje komisiju koja ima neparan broj članova i čine je predstavnici predmetne nastave, razredne nastave i nenastavnog osoblja.

Direktor škole obavlja sledeće poslove:

 • direktor planira i organizuje ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja i svih aktivnosti škole;
 • odgovoran je za obezbeđivanje kvaliteta, samovrednovanja, stvaranje uslova za sprovođenje spoljašnjeg vrednovanja, ostvarivanje standarda postignuća i unapređivanjue kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;
 • stara se o ostvarivanju razvojnog plana škole; odlučuje o korišćenju sredstava utvrđenih finansijskim planom i odgovara za odobravanje i namensko korišćenje tih sredstava, u skladu sa zakonom;
 • pruža podršku u stvaranju ambijenta za ostvarivanje preduzetničkog obrazovanja i preduzetničke aktivnosti učenika;
 • sarađuje sa organima jedinice lokalne samouprave, organizacijama, udruženjima; organizuje i vrši pedagoško-instruktivni uvid i prati kvalitet obrazovno-vaspitnog rada i pedagoške prakse i preduzima mere za unapređivanje i usavršavanje rada nastavnika i stručnih saradnika;
 • odgovoran je za regularnost sprovođenja svih ispita u školi u skladu sa propisima.
 • planira i prati stručno usavršavanje i sprovodi postupak za sticanje zvanja nastavnika i stručnog saradnika; preduzima mere u slučajevima povreda zabrane propisanih zakonom i nedoličnog ponašanja zaposlenog i njegovog negativnog uticaja na učenike;
 • preduzima mere radi izvršavanja naloga prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika, kao i drugih inspekcijskih organa; stara se o blagovremenom objavljivanju i obaveštavanju zaposlenih, učenika i roditelja, odnosno staratelja, stručnih organa i organa upravljanja o svim pitanjima od interesa za rad škole i ovih organa;
 • saziva i rukovodi sednicama nastavničkog veća, bez prava odlučivanja;
 • obrazuje stručna tela i timove, usmerava i usklađuje rad stručnih organa u školi;
 • sarađuje sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima; podnosi izveštaj o svom radu i radu škole organu upravljanja, najmanje dva puta godišnje;
 • donosi opšti akt o organizaciji i sistematizaciji poslova, uz saglasnost Školskog odbora;
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima učenika i zaposlenih, u skladu sa zakonom i posebnim zakonom.
 • obezbeđuje uslove za ostvarivanje prava dece i prava, obaveza i odgovornosti učenika, zaposlenih, u skladu sa zakonom;
 • sarađuje sa učenicima i učeničkim parlamentom;
 • odlučuje po žalbi na rešenje komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos.

Direktor  škole  za svoj rad odgovoran je ministru i Školskom odboru  .

Funkciju  direktora škole sada obavlja Tamara Janković, profesor razredne nastave,

tel/faks: 016/ 243-244/ svetozarmarkovicle @yahoo.com

Savetodavni organi

Savetodavni organ škole je Savet roditelja.

Savet roditelja čini po jedan predstavnik roditelja iz  svakog odeljenja. Koliki je broj odeljenja u školi, toliko članova ima i Savet roditelja.

Članovi Saveta roditelja biraju se na početku svake školske godine, na prvom roditeljskom sastanku, a najkasnije do 10. septembra. Tada se konstituiše Savet roditelja za novu školsku godinu.

Izbor  za člana Saveta roditelja  vrši se javnim glasanjem, na prvom roditeljskom sastanku na osnovu predloga roditelja učenika u odeljenju.

Član Saveta roditelja izabran na  tom prvom roditeljskom sastanku učenika prvog razreda može tu funkciju da obavlja do kraja školovanja svog deteta, dakle narednih 8 godina,  ako svake školske godine bude ponovo izabran za člana Saveta roditelja.

Savet roditelja:

 • predlaže predstavnike roditelja učenika u Školski odbor i druge organe Škole;
 • predlaže svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje (ŠRP) i u druge timove škole;
 • učestvuje u predlaganju izbornih sadržaja i postupku izbora udzbenika;
 • razmatra predlog školskog programa, razvojnog plana, godišnjeg plana radaza svaku školsku godinu
 • razmatra  izveštaje o ostvarivanju  programa  obrazovanja  i  vaspitanja,  razvojnog  plana i   godišnjeg plana rada škole, spoljašnjem  vrednovanju,   samovrednovanju,  završnom ispitu,  sprovođenju mera za obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;
 • razmatra  namenu korišćenja  sredstava  od  donacija  i  od  proširene  delatnosti škole;
 • predlaže   Školskom   odboru   namenu   korišćenja   sredstava   prikupljenih   od roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika;
 • razmatra i prati uslove u kojima  škola radi, uslove za pravilno i bezbedno  odrastanje, učenje i naprdovanje, kao  i zaštitu učenika;
 • učestvuje u postupku propisivanja mera, načina u postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi kao i u toku realizacije  svih aktivnosti koje organizuje škola;
 • daje saglasnost na program koji se odnose na organizovanje ekskurzija, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra zatim, izveštaj o njihovom ostvarivanju;
 • upućuje svoje predloge, pitanja i stavove direktoru, Školskom odboru i stručnim organima škole;
 •  donosi Poslovnik o svom radu.

   Rad i odlučivanje Saveta roditelja uređuju se poslovnikom o radu.              

 Organi Škole obavezni su da se izjasne o predlozima, pitanjima ili stavovima saveta roditelja i da o tome u pismenom obliku obaveste savet roditelja.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu