Stručni organi

Stručni organiu našoj školi su:

 1. Nastavničko veće
 2. Odeljensko veće i
 3. Stručna veća
Strucni organi

 

Stručni organi u školi razmatraju sledeća pitanja:

 • staraju se o osiguranju i unapređivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada Škole;
 • prate ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja;
 • staraju se o ostvarivanju ciljeva i standarda postignuća;
 • vrednuju rezultate rada nastavnika i stručnih saradnika;
 • prate i utvrđuju rezultate rada učenika;
 • preduzimaju mere  za  jedinstven  i  usklađen  rad  sa  učenicima  u  procesu obrazovanja i vaspitanja;
 • rešavaju druga stručna pitanja obrazovno-vaspitnog rada.

Sednicama stručnih organa mogu da prisustvuju predstavnici učeničkog parlamenta, bez prava odlučivanja.

Direktor može, po potrebi da obrazuje tim za ostvarivanje određenog zadatka, programa ili projekta koji se sprovodi u školi.

Članovi tima mogu  biti predstavnici nastavnica, roditelja kao  jedinice lokalne samouprave i stručnjaka za pojedina pitanja. 

Nastavničko veće

Nastavničko veće čine nastavnici i stručni saradnici.

Nastavničko veće:

 • utvrđuje predlog Godišnjeg plana rada škole i stara se o njegovom uspešnom ostvarenju
 • usvaja plan rada Nastavničkog veća
 • razrađuje i realizuje nastavni plan i program
 • utvrđuje i odobrava raspored časova nastave;
 • razmatra ukupne rezultate obrazovno-vaspitne rada škole i odlučuje o merama utvrđivanja tog rada
 • odlučuje o podeli predmeta nastavnicima
 • određuje odeljenske starešine i rukovodioce odeljenskih veća
 • stara se o radu odeljenskih zajednica učenika i njihovih organizacija
 • sarađuje sa roditeljima učenika i pruža im pomoć u cilju jedinstvenog vaspitnog delovanja porodice i škole;
 • utvrđuje predlog programa  ekskurzija
 • donosi odluku o imenovanju komisija za polaganje popravnih i razrednih ispita
 • pohvaljuje i nagrađuje učenike i odlučuje o vaspitno-disciplinskim merama
 • odobrava upotrebu udžbenika i druge literature u školi;
 • utvrđuje kalendar školskih takmičenja;
 • razmatra predlog za utvrđivanje mentora za praćenje rada pripravnika;
 • razmatra i procenjuje rad stručnih aktiva, timova, odeljenskih veća, odeljenskih starešina kao i rad nastavnika i stručnih saradnika;

Plan i program rada Nastavničkog veća sastavni je deo Godišnjeg plana rada škole.

 Stručni saradnici i  pedagoški asistent u školi

Pedagog radi na:

 • Unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada u Školi;
 • Praćenju podsticanju i pružanju podrške ukupnom razvoju deteta i učenika u domenu fizičkih, intelektualnih, emocionalnih i socijalnih kapaciteta i predlaganju mera u interesu razvoja i dobrobiti deteta;
 • Razvoju inkluzivnosti škole;
 • Stučnim poslovima u zaštiti od nasilja i stvaranju bezbedne sredine za razvoj dece i učenika, zaštiti od diskriminacije i socijalne isključenosti učenika;
 • Prati ostvarivanje nastavnih planova i programa i školskog programa ;
 • Prati i analizira rezultate obrazovno-vaspitnog rada škole i predlaže mere za povećanje kvaliteta obrazopvno-vaspitnog rada;
 • Obavlja pedagoško-instruktivni rad i sarađuje sa direktorom, nastavnicima radi unapređenja obrazovno-vaspitnog rada;
 • Prati napredovanje učenika, uočava probleme i obavlja savetodavni rad,
 • Vodi pedagošku dokumentaciju,
 • Sarađuje sa roditeljima učenika,
 • Sarađuje sa nadležnim ustnovama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama kaopšt
 • Učestvuje u radu stručnih organa škole,
 • Obavlja poslove vezane za profesionalnu orjentaciju učenika i
 • Obavlja druge poslove .

U OŠ „Svetozar Marković“ pedagog je Stojilković Danijela

tel.016/243-244 ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sociolog:

 • Prati i proučava porodične i socijalne prilike učenika i svojim radom doprinosi stvaranju povoljnih uslova za razvoj učenika;
 • Učestvuje u izradi Godišnjeg plana rada škole;
 • Obavlja pedagoško-instruktivni rad i sarađuje sa direktorom, nastavnicima radi unapređenja obrazovno-vaspitnog rada;
 • Radi na pružanju zaštite učenika  od nasilja i stvaranju bezbedne sredine za razvoj dece i učenika, zaštiti od diskriminacije i socijalne isključenosti učenika;
 • Prati , podstiće i pruža podršku u  ukupnom razvoju deteta i učenika u domenu fizičkih, intelektualnih, emocionalnih i socijalnih kapaciteta i predlaže mera  koje su u najboljem  interesu za  razvoj i dobrobiti deteta,
 • Sarađuje sa roditeljima i starateljima- savetodavni rad,
 • Analizira neuspeh učenika uslovljen socijalnim prilikama,
 • Bavi se analitičko-istraživačkim radom kroz ankete i intervjue,
 • Učestvuje u razvoju inkluzivnosti škole;
 • Učestvuje u radu stručnih organa škole,
 • Sarađuje sa nadležnim ustnovama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama
 • Upoznaje razredne starešine sa socijalnom strukturom odeljenja;
 • Sarađuje sa nastavnicima na prevenciji problema u radu i druge posle po potrebi.

U OŠ „Svetozar Marković“ sociolog je Jasmina Pavlović – Đorđević, dipl. socijolog

tel.016/243-244 ; gmail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Bibliotekar:

 • Obavlja neposredni rad sa učenicima u vezi sa izdavanjem knjiga i dr.publikacija;
 • Obavlja neposredni rad sa nastavnicima radi izdavanja literature ;
 • Obavlja poslove u vezi besplatnih udzbenika za socijalno ugrožene učenike;
 • Učestvuje u radu stručnih organa i dr. poslove predviđene Pravilnikom o sistematizaciji poslova

U OŠ „Svetozar Marković“ poslove bibliotekar obavlja Milorad Veljković, profesor razredne nastave

tel.016/243-244 ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pedagoški  asistent

Romski  asistent pruža pomoć i dodatnu podršku grupi dece i učena Romske populacije u školi, u skladu sa njihovim potrebama uz pomoć zaposlenih  i  njihovu saradnju, a cilju unapređivanja obrazovno - vaspitnog rada.

Romski asistent u svom radu ostvaruje saradnju sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima, organima jedinice lokalne samouprave, nadležnim ustanovama, organizacijama i udruženjima. Organizuje nabavku udženika i matrijalne pomoći učenicima kojima je to neophodno. Brine o redovnom dolasku u školu učenika i prećenju nastave.

U OŠ „Svetozar Marković“ pedagoški asistent je  Oliver Saitović,

tel.016/243-244 ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Odeljenjsko veće

Odeljensko veće čine nastavnici koji izvode nastavu u jednom  odeljenju i njim rukovodi odeljenski starešina. U školi postoje i odeljenska veća na nivou jednog razreda i njima rukovodi jedan razredni starešina. Rukovodilac odeljenskog veća na nivou jednog razreda, bira se na početku školske godine.

O radu odeljenskog veća vodi se zapisnik u Dnevniku vaspitno obrazovnog rada.

Odeljenjsko veće bavi se sledećim pitanjima u okviru svog rada:

 • usklađuje rad svih nastavnika i saradnika koji izvode nastavu u odeljenju;
 • raspravlja o nastavi, organizovanju dopunske i dodatne nastave,  slobodnim aktivnostima učenika i drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada, o učenju i radu učenika i preduzima mere za uspešniju nastavu i bolje rezultate učenika u učenju i vladanju;
 • usklađuje raspored pismenih i kontrolnih zadataka
 • na predlog nastavnika utvrđuje zaključnu ocenu iz predmeta na osnovu ukupnih rezultata rada, kao i ocenu iz vladanja;
 • sarađuje sa roditeljima na rešavanju obrazovno-vaspitnih zadataka;
 • predlaže nastavničkom veću planove poseta, izleta i ekskurzija učenika
 • izriče vaspitno-disciplinske mere;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Nastavničkog veća i direktora škole.

Odeljensko veće radi u sednicama. Zbog efikasnijeg rada, rade združena odeljenska veća (od I do IV razreda i od V do VIII razreda). Na sednicama se posebno razmatraju pitanja vezana za svaki razred. Po potrebi se zakazuju i odeljenska veća na nivou jednog razreda i odeljenska veća na nivou jednog odeljenja. Sadržaji i realizacija sednica vodi se u zapisniku o radu odeljenskih veća i dnevniku rada svakog odeljenja. Sednice rade po napred utvrđenom dnevnom redu.

 Odeljenjski starešina

Svako odeljenje u školi ima odeljenskog starešinu.

Odeljenjski starešina je neposredni pedagoški, organizacioni i administrativni organizator rada u odeljenju.

Odeljenjski starešina:

 • obezbeđuje neposrednu saradnju sa nastavnicima i stručnim saradnicima koji ostvaruju nastavu u odeljenju i usklađuje njihov rad;
 • ostvaruje stalni uvid u rad i vladanje učenika odeljenja u školi i van nje;
 • razmatra probleme učenika kod savlađivanja nastavnih sadržaja iz pojedinih predmeta i iznalazi mogućnosti za poboljšanje uspeha učenika;
 • ostvaruje uvid u socijalne i porodične prilike učenika i obezbeđuje stalnu saradnju sa roditeljima;
 • saziva roditeljske sastanke i rukovodi njima;
 • prati ostvarivanje nastavnog plana i programa u odeljenju i posebno prati ocenjivanje učenika;
 • prati pohađanje nastave od strane učenika i pravda izostanke;
 • izdaje pohvale i nagrade učenicima okviru svoje nadležnosti;
 • vodi školsku evidenciju;
 • potpisuje đačke knjižice, diplome i svedočanstva;
 • rukovodi radom odeljenskog veća, potpisuje njegove odluke i vodi zapisnik;
 • predlaže odeljenskom veću ocene iz vladanja;
 • upoznaje učenike sa školskim redom, radnim obavezama i disciplinskim merama za neizvršavanje radnih obaveza;
 • iznosi predloge i žalbe učenika pred organe škole;
 • stara se o ostvarivanju vannastavnih aktivnosti; obezbeđuje uslove za pripremu učenika za takmičenje;
 • učestvuje u pripremi i izvođenju ekskurzija i stara se o bezbednosti i disciplini učenika na ekskurzijama;
 • obaveštava roditelje o disciplinskim prekršajima i postupku koji se vodi prema učeniku i dostavlja im odluke o disciplinskim merama koje su učeniku izrečene;
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, podzakonskim aktima ili odlukom direktora škole stavljeni u nadležnost.

 Odeljenjski starešina  podnosi izveštaj o svom radu i radu svog odeljenja na kraju svakog klasifikacionog perioda, dakle četiri puta u toku školske godine.

Stručna veća, aktivi, timovi, radne grupe i pedagoški kolegijum

Stručni veća, timovi i pedagoški kolegijum razmatraju sledeća pitanja:

 • Staraju se o osiguranju i unapređivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada škole;
 • Prate ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja;
 • Staraju se o ostvarivanju ciljeva i standarda postignuća;
 • Vrednuju rezultate rada nastavnika i stručnog saradnika;
 • Prate i utvrđuju rezultate rada učenika;
 • Preduzimaju mere za jedinstven i usklađen rad sa učenicima u procesu obrazovanja i vaspitanja
 • Rešavaju druga stručna pitanja obrazovno-vaspitnog rada.
 • Nadležnost, način rada i odgovornost stručnih veća, timova i pedagoškog kolegijuma uređen je se statutom naše škole.

Strucna veca

 

U osnovnoj školi „Svetozar Marković“ rade sledeća Stručne veća,  aktivi , timovi i radne grupe:

 • Stručno veće razredne nastave, (od I do IV razreda)
 • Stručna veće za oblasti sledećih predmeta:
  • Stručno veća srpskog jezika
  • Stručno veća matematike
  • Stručno veća za strane jezike (engleski, italijanski i nemački jezik)
  • Stručno veća umetnosti (muzičko i likovno vaspitanje)
  • Stručno veće prirodnih nauka (biologija i hemija)
  • Stručno veće društvenih nauka (istorija i geografija)
  • Stručno veće TIO, fizike i informatike
  • Stručno veće fizičkog vaspitanja.

Stručni aktivi u našoj školi:

 • Stručni aktiv za razvojno planiranje,
 • Stručni aktiv za razvoj školskog programa,
 • Stručni aktiv za samovrednovanje i vrednovanje i rada škole

Stručni timovi: 

 • Tim za inkluzivno obrazovanje,
 • Tim za  bezbednost i  zaštitu  od dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.
 • Tim za izradu godišnjeg plana rada škole:
 • Tim za stručno usavršavanje u školi
 • Tim za podršku učenicima
 • Tim za uvođenje pripravnika u posao
 • Tim za saradnju sa roditeljima i rad Saveta roditelja:
 • Tim za komunikaciju sa javnošću i marketing škole
 • Tim za profesionalnu orjentaciju
 • Tim za sprovođenje završnog ispita i testiranja učenika u toku školske godine
 • Tim za estetsko i ekološko uređenje škole
 • Tim zadužen za saradnju sa Đačkim parlamentom

{tooltip class="tooltips tooltips-effect-1"}Radne grupe u školi: {end-link}tooltip{end-tooltip}

 • Radna grupa za izradu letopisa škole
 • Redakcija za izradu časopisa škole
 • Radna grupa za protokol, proslave i priredbe
 • Radna grupa za izradu sajta škole

Stručno veće za razrednu nastavu čine svi nastavnici koji izvode nastavu u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja (učitelji, nastavnici engleskog jezika i verske nastave)

Stručno veće za oblasti predmeta čine nastavnici koji izvode nastavu iz grupe srodnih predmeta. Radom stručnog veća rukovodi, jedan član, rukovodilac koji evidentira rad veća kroz zapisnike.

Stručni  aktiv  za  razvojno  planiranje  čine  predstavnici nastavnika  i stručnih saradnika, predstavnik lokalne samouprave i predstavnik Učeničkog parlamenta  kao i  predstavnik  Saveta  roditelja.  Članove  stručnog  aktiva imenuje Školski odbor.

Stručni aktiv za razvoj školskog programa čine: predstavnici nastavnika i stručnih saradnika i imenuje ih Nastavničko veće.

Stručni tim za inkluzivno obrazovanje čine: odeljenski starešina koji u svom odeljenju ima dete koje radi po posebnom programu (IOP-u) ,predmetni nastavnici, stručni saradnik škole, roditelj, odnosno staratelj deteta kojem je potrebna dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju, a po potrebi pedagoški asistent i stručnjak van ustanove, na predlog roditelja. Stručni tim za inkluzivno obrazovanje imenuje direktor.Rukovidlac tima rakođe vodi evidenciju o radu tima.

Stručni tim za bezbednost i  zaštitu dece od   nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja čine: nastavnici, stručni saradnici, roditelji učenika,  i stručnjaci za pojedina pitanja van škole. Stručni tim za zaštitu imenuje  direktor škole.

Pedagoški kolegijum čine rukovodioci svih stručnih veća i stručnih aktiva kao i predstavnik stručnih saradnika u školi. Pedagoškim kolegijumom predsedava i rukovodi direktor škole. Rad pedagoškog kolegijuma prati se kroz zapisnike sa sednica.

 

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu