Administarativno-finansijsko osoblje

Administrativno finansijske poslove u školi obavljaju:

 • sekretar škole ,
 • šef računovodstva i
 • administrativno- finansijski radnik.

Finansije

 Sekretar škole obavlja sledeće poslove:

 • Stara se o zakonitosti rada škole, ukazuje direktoru i Školskom odboru na nepravilnosti u radu škole;
 • Obavlja pravne poslove u školi.
 • Izrađuje opšte i pojedinačne pravne akte;
 • Obavlja pravne i druge poslove za poterebe škole;
 • Izrađuje ugovore koje zaključuje škola;
 • Pravne poslove u vezi statusnih promena u školi;
 • Pravne poslove u vezi sa upisom dece i učenika;
 • Pravne poslove u vezi sa javnim nabavkama u saradnj sa finansijskom službom škole;
 • Pruža stručnu pomoć u vezi sa izborom Školskog odbora;
 • Pruža stručnu podršku i kordinira radom komisije za izbor direktora škole;
 • Prati propise i o tome informiše zaposlene;
 • Stara se o evidentiranju i čuvanju akata škole i akata primljenih od drugih lica i obavlja druge pravne poslove .
 • Sekretar za svoj rad  odgovara direktoru škole.

U OŠ „Svetozar Marković“ sekretar je Biljana Marjanović, diplomirani pravnik, tel.016/243-244 ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef računovodstva: 

 • Prati propise iz oblasti finansijskog poslovanja i stara se o zakonitosti finansijskog poslovanja;
 • Rukuje finansijskim sredstvima u okviru ovlašćenja u skladu sa zakonom i opštim aktom škole;
 • Vodi potrebnu dokumentaciju materijalnog i finansijskog poslovanja u skladu sa zakonom;
 • Vrši knjiženja i kontiranje zarada, naknada, troškova i dr.
 • Sastavlja predlog finansijskog plana; periodični i godišnji obračun;
 • Priprema izveštaje za organe škole koji se odnose na finansijsko i materijalno poslovanje;
 • Vodi finansijske poslove u vezi sa javnim nabavkama;
 • Uređuje plan protoka finansijske dokumentacije i rokova proticanja iste , koji će obezbediti urednost i ažurnost poslovanja;
 • Stara se o pravilnoj primeni finansijsko-računovodstvenih propisa ;
 • Usaglašava prihode i rashode sa odobrenim aproprijacijama prihoda i rashoda;
 • Prati zakonske i druge propise i opšte akte u vezi sa obavljanjem svojih poslova
 • Obavlja druge poslovi u skladu sa Pravilnika o sitematizaciji poslova.

Za svoj rad šef računovodstva odgovara direktoru Škole.

U našoj školi šef računovodstva je Stojković Bojan, ekonomista, tel.016/243-244 ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Administrativno-finansijski radnik:

 • Radi na prijemu i slanju pošte;
 • Izdaje uverenja o redovnom školovanju učenika;
 • Popunjava prevodnice za učenike koji su se odselili i upisuje u matičnu knjigu podatke iz prevodnice za učenike koji su se upisali u školu,
 • Vrši obračun i isplatu zarada , naknada i ostalih ličnih primanja;,
 • Vrši isplate i uplate;
 • Vodi dnevnik blagajne;
 • Popunjava statističke obrasce
 • Obračunava bolovanja preko 30 dana, naknade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta;
 • Prikuplja novac za ekskurzije i đački dinar;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora, sekretara i šefa računovodstva.

U našoj školi administrativno-finansijski radnik je Stana Milenković,  tel.016/243-244 ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu