Učenički parlament

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

Zbog čega je značajno postojanje učeničkih parlamenata?

  • Zbog toga što garantuje osnovne slobode učenika, kroz ostvarivanje prava na slobodu govora, izražavanja, slobodu udruživanja, slobodu izražavanja sopstvenog mišljenja...
  • Učenički parlament omogućava lični razvoj učenika.
  • Pruža mogućnost kolektivnog odlučivanja kroz učeničke parlamente i doprinosi poboljšanju atmosfere i života u školi.
  • Učenički parlament doprinosi razvoju kolektivnog odnosa i izgradnju partnerstva sa nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima i organima škole.
  • Učenički parlament je mesto koje omogućava saradnju i uvažavanje različitih argumentacija i stavova.
  • Učenički parlament podrazumeva usvajanje demokratskog znanja i vrednosti, kroz prihvatanje različitosti.
  • Učenički parlament omogućava razvoj demokratske kulture.
  • Učenički parlament omogućava bolju komunikaciju i podstiče donošenje zajedničkih odluka prihvatljivih za sve strane.

Zašto je bitno da učenici budu uključeni u proces odlučivanja kroz učeničke parlamente?

  • Zato što učenici najbolje razumeju svoje potrebe.
  • Zato što najbolje prepoznaju svoje probleme i probleme svojih vršnjaka te u tom smislu mogu da omoguće školi da im što bolje izađe u susret.
  • Zato što učenički parlament pruža mogućnost učešća svih učenika bez obzira na rasnu, versku, nacionalnu, imovinsku ili polnu pripadnost.
  • Zato što se kroz učenički parlament lakše čuje glas svih grupa i podgrupa u školi, bilo da su u pitanju izbeglice, interno raseljena lica, manjinske grupe ili lica sa smetnjama u razvoju.
  • Zato što mladi treba da učestvuju u procesu odlučivanja, jer na taj način jačaju svoje samopouzdanje i postaju odgovorne ličnosti.
  • Zato što će se školske odluke bolje i spremnije realizovati.
  • Zato što se razvija demokratsko društvo i pravednije uređuje školski život.
  • Zato što se tako poboljšava odnos i saradnja između učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnih saradnika.
  • Zato što to utiče na njihovu bolju informisanost.
  • Zato što na taj način oni mogu da podstaknu aktivnije učešće roditelja u školskom životu.
  • Zato što sa svojim idejama mogu da pokrenu i realizuju projekte u saradnji sa organima škole.
  • Zato što mogu da pokrenu pitanja značajna za učenike u lokalnoj zajednici.

Parlament u Osnovnoj školi „Svetozar Marković”

Na početku svake školske godine, već u septembru, formira se Učenički parlament u školi.

On broji 18 članova – učenika, predstavnika  sedmog i osmog razreda (2 učenika  po odeljenju).

Učenički parlament usvaja Poslovnik o radu. On se odnosi na:

  • opšte odredbe
  • sednice parlamenta
  • tok rada na sednici
  • kvorum i odlučivanje
  • odlaganje i prekid rada sednice
  • održavanje reda na sednici
  • zapisnike
  • završne odredbe

 Opširnije o realizovanim aktivnostim Učeničkog parlamenta u školskoj 2017/2018

 Opširnije o realizovanim aktivnostim Učeničkog parlamenta u školskoj 2018/2019

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu