Prava i obaveze roditelja

Obaveze i prava roditelja

Vaše dete je učenik? Đačko doba može biti lepo, ali je često ispunjeno i različitim izazovima i problemima. 

 

Često se pitate kako da postupite i šta da uradite kako biste pomogli svom detetu. Pomažete previše ili premalo, uplićete se ili uopšte ne reagujete i ćesto zaboravljate kako je vama bilo kad ste bili đaci. Pritom, treba da imate na umu da dete najčešće radi ono što vidi, pa je uloga roditelja ovde ogromna.

Ako želite da svom detetu pomognete da lakše prihvati školske obaveze, potrebno je da se upoznate sa dužnostima koje imate kao roditelji učenika.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje koje odgovornosti ima roditelj, odnosno staratelj učenika, a prava i obaveze roditelja proističu upravo iz tih odgovornosti.

Prava roditelja

Vaše je pravo 

 • da budete redovno informisani, konsultovani i da pratite napredak svog deteta, da reagujete onda kada smatrate da su prava deteta, Vas ili nekog drugog ugrožena,
 • da prijavite zlostavljanje, zanemarivanje ili nasilje koje se dešava u školi,
 • da ukoliko smatrate da je Vaše dete oštećeno, podnesete prigovor na ocenu iz predmeta i vladanja u toku školske godine u roku od tri dana,
 • da uložite žalbu na zaključnu ocenu u roku od tri dana ili žalbu na ispit u roku od 24 časa od saopštenja ocene,
 • da podnesete žalbu školskom odboru na izrečenu vaspitno-disciplinsku meru u roku od tri dana ili da ukoliko zadovoljenje prava niste mogli da pronađete u školi istu realizujete kroz tužbu sudu u upravnom sporu, kao i
 • da učestvujete u donošenju odluka o pitanjima koja su značajna za rad i funkcionisanje škole na roditeljlskim sastancima ili preko svojih predstavnika u različitim školskim organima.

Obaveze i odgovornost roditelja

Da bi prava učenika mogla biti realizovana, potrebno je da i vi kao roditelji izvršavate vaše obaveze i da sarađujete sa školom i nastavnicima. To podrazumeva uzajamno poštovanje, deljenje tačnih informacija, dogovaranje.

Mnogobrojna istraživanja su pokazala da deca čiji roditelji sarađuju sa školom imaju bolje ocene, veću motivaciju i samopouzdanje. Roditelji sami ne mogu mnogo, ali isto tako ni škola ne bi trebalo da bude prepuštena sama sebi.

Zakon roditelje, odnosno staratelje smatra odgovornim za upis deteta u školu i preškolski program, za redovno pohađanje nastave i za ponašanje učenika.

Vaša je obaveza da odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od momenta nastupanja sprečenosti učenika da prisustvuje nastavi o tome obavesti školu i da pravdate izostanke učenika, najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka sprečenosti učenika da prisustvuje nastavi odgovarajućom lekarskom ili drugom relevantnom dokumentacijom.

 • Roditelji imaju obavezu da se na poziv škole odazovu i da uzmu aktivno učešće u svim oblicima vaspitnog rada sa učenikom, kao i da sami poštuje pravila škole.
 • Dužnost roditelja, odnosno staratelja je i da nadoknadite materijalnu štetu koju dete nanese školi, namerno ili iz krajnje nepažnje, u skladu sa Zakonom.

Kazne za neodgovorne roditelje

Ukoliko ne ispunjavate Vaše obaveze, škola je u obavezi da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu radi utvrđivanja Vaše odgovornosti kao roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Zakonom je propisano da se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 dinara kazni roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika, ukoliko  roditelj ne dostavi tačne podatke za potrebe vođenja registara učenika i odraslih koji treba da vodi škola.

Novčanom kaznom od 5.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ako

 • ne upiše dete u školu,
 • ne pravda izostanke u roku i na način predviđen Zakonom,
 • ne uzme aktivno učešće u svim oblicima vaspitnog rada sa učenikom,
 • ako njegovo dete učini težu povredu obaveza koje ima kao učenik i
 • ako roditelj ne poštuje pravila ustanove

Za povredu zabrane diskriminacije, zabrane nasilja, zlostavljanja I zanemarivanja, zabrane ponašanja koje vređa ugled, čast ili dostojanstvo od strane učenika novčane kazne za roditelje mogu biti i do 300 000 dinara.

Materijalna, prekršajna i krivična odgovornost roditelja propisana je sa ciljem da se poveća angažovanje roditelja u školovanju i vaspitavnju svoje dece.

Vi ste nam kao roditelji važni. Pokažite vašoj deci primerom kako treba da se ponašaju i odnose prema svojim obavezama na obostrano zadovoljstvo.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu