Dokumenta škole

Dokumenta za preuzimanje

Dokument  
Zakoni i pravilnici
Pravnilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika_2023 preuzmi
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta preuzmi
Zakon o osnovnom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 i 101/2017) preuzmi

P RA V I L N I K o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja –avgust 2018.

preuzmi

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja -april 2019

preuzmi

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-april 2019

preuzmi

PRAVILNIK o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-2019

preuzmi

Pravilnik o planu nastave i učenja za sedmi i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-decembar 2018

preuzmi
Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja  preuzmi
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja preuzmi
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("sl. Glasnik rs", br. 88/2017) preuzmi
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove-2012.godina preuzmi
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove-2018.godina preuzmi
Pravilnik o nastavnom programu za 2. razred osnovne skole-2018 preuzmi
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u OŠ „Svetozar Marković“ Leskovac preuzmi
Pravilnik o radu OŠ“Svetozar Marković“ Leskovac  preuzmi
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih preuzmi

Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj  odgovornosti učenika Osnovne škole „Svetozar Marković“ Leskovac -2018

preuzmi
Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika preuzmi
Pravila ponašanja u školi preuzmi
Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada-2018 preuzmi
Pravilnik o evidentiranјu i praćenјu društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada učenika i izveštavanјa o nјegovim efektima preuzmi

PRAVILNIK o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje-2019

preuzmi
Pravilnik o ispitima preuzmi
Poslovnik o radu Saveta roditelja preuzmi
Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju-2018.  preuzmi
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS", br. 81/2017 i 48/2018) preuzmi
Pravilnik o stručnom usavršavanju 2022 preuzmi
 Pravilnik o vrednovanju stručnog usavršavanja u ustanovi -2022  preuzmi

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu

preuzmi
Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu preuzmi
Preporuke za planiranje obrazovno- vaspitnog rada u skladu sa novim programima nastave i učenja za osnovno obrazovanje i vaspitanje preuzmi
Nova procedura upisa u osnovne škole-2019. godine preuzmi
Godinšnji interni plan nabavki za 2019. godinu preuzmi

Pravilnik o organizaciji i ostvarivanјu nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi -2019

preuzmi
Pravilnik o ocenjivanju - 2019 preuzmi 
Pravilniko bezbednosti učenika u školi preuzmi 
Obrazovni standardi
Opsti standardi postignuca -obrazovni standardi za 1 ciklus preuzmi
Obrazovni standardi - matematika preuzmi
Obrazovni standardi - srpski jezik preuzmi
Obrazovni standardi - biologija preuzmi
Obrazovni standardi -geografija preuzmi
Obrazovni standardi -istorija preuzmi
Obrazovni standardi -fizika preuzmi
Obrazovni standardi -hemija preuzmi
Obrazovni standardi -likovna kultura preuzmi
Obrazovni standardi -muzička kultura preuzmi
Obrazovni standardi -fizičko vaspitanje preuzmi
Dokumenta škole 
Izveštaj o realizaciji školskog programa 2022/23 preuzmi
Izveštaj o realizaciji školskog programa 1 polugodište 2023/24 preuzmi
Izveštaj o realizaciji razvojnog plana 2022/23 preuzmi
Izveštaj o realizaciji razvojnog plana-1 polugodište 2023/24 preuzmi
Školski program 2023/2024 - SNA, VNA, ČOS 5.-8. razreda preuzmi
Školski program 2023/2024 - Dopunska i dodatna nastava 5.-8. razreda preuzmi
Školski program 2023/2024 - 8. razred preuzmi
Školski program 2023/2024 - 7. razred preuzmi
Školski program 2023/2024 - 6. razred preuzmi
Školski program 2023/2024 - 5. razred preuzmi
Školski program 2023/2024 - 4. razred preuzmi
Školski program 2023/2024 - 3. razred preuzmi
Školski program 2023/2024 - 2. razred preuzmi
Školski program 2023/2024 - 1. razred preuzmi
Školski program 2023/2024 - opšti deo preuzmi
Aneks Školskog razvojnog plana 2020-2025 -2 preuzmi
Aneks Školskog razvojnog plana 2020-2025 -1 preuzmi
Školski razvojni plan 2020-2025 preuzmi
Godišnji plan rada škole 2023/2024 preuzmi
Statut OŠ "Svetozar Marković" Leskovac 2023/2024 preuzmi
Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika 2023/2024 preuzmi
Pravilnik o vrednovanju stručnog usavršavanja 2023/2024 preuzmi
Pravilnik o stručnom usavršavanju 2023/2024 preuzmi
Pravilnik o sistematizaciji 2023/2024 preuzmi
Pravilnik o sistematizaciji 2023/2024 preuzmi
Pravilnik o ispitima 2023/2024 preuzmi
Pravilnik o dosciplinskoj odgovornosti učenika 2023/2024 preuzmi
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih 2023/2024 preuzmi
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu 2023/2024 preuzmi
Pravilnik o bezbednosti učenika 2023/2024 preuzmi
Pravila zaštite od požara 2022 preuzmi
 Pravila ponašanja u školi 2023/2024 preuzmi 
Pravilnik o radu-2023/2024 preuzmi

Raspored pisanih provera -drugo polugođe 2023/24. god.

preuzmi
Plan mera za ostvarivanje rodne ravnopravnosti preuzmi
Statut osnovne škole "Svetozar Marković" preuzmi
Školski razvojni plan preuzmi
Školski program preuzmi
Godišnji plan rada škole za 2022/2023. godinu  preuzmi 
   
Godišnji plan rada škole za 2018/2019. školsku godinu preuzmi
Godišnji plan rada škole za 2017/2018. školsku godinu preuzmi
Godišnji globalni planovi rada za 1. ciklus za 2017/2018. školsku godinu preuzmi
Godišnji globalni planovi rada za 2. ciklus za 2017/2018. školsku godinu preuzmi
Obrazac za Izvestaj o realizovanim aktivnostima i uspesima na takmičenjima preuzmi
Informator o radu škole-2019 preuzmi
Razvojni plan škole 2020-2025. preuzmi
Izveštaj o realizaciji razvojnog plana škole-1 preuzmi
Izveštaj o realizaciji razvojnog plana škole-2 preuzmi
Priručnici
Priručnik za praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u nastavi fizičkog vaspitanja preuzmi 
Testovi i ocenjivanje u nastavi preuzmi
Priručnik za inkuzivni razvoj škole preuzmi
Uloga asistenata za podršku učenicima romske nacionalne manjine kao sistemske mere u unapređivanju obrazovanja roma preuzmi

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu